Whitehorse, Yukon

To go to Dawson City transfer at Whitehorse
Vancouver to Dawson City, Yukon flight, takeoff, Great Lakes, Coast Mountains August 3, 2015