Sendai Japan

Mr. Miyano, Mr. Hatakeyama & Mr. Saito